Obsah

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
Thermál Nesvady, s.r.o., Kúpeľná č. 2033/1, 946 51 Nesvady,
IČO: 51541859, DIČ: 21202781784, IČ DPH: SK21202781784
IBAN: SK30 5600 0000 0056 0554 7001
v y h l a s u j e

podľa ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 9a ods. (9) v spojitosti s § 9a ods. (1) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
o najvhodnejší návrh na uzatvorenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov na prenájom kuchynskej časti so zariadením, reštauračnej časti so zariadením a prislúchajúcou terasou v objekte Kúpeľného centra termálneho kúpaliska Nesvady, vo vlastníctve spoločnosti Thermál Nesvady, s.r.o.

 

Celé znenie -   OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE (707.12 kB)

 

Doba prenájmu – doba určitá od 01.01.2023 do 31.12.2024.

Lehota na podávanie súťažných návrhov v zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže je najneskôr do 14.12.2022 do 12,00 hod., na adresu: Thermál Nesvady, s.r.o., Kúpeľná ulica č. 2033/1, 946 51 Nesvady.

 

Dátum zverenenia : 29.11.2022