Obsah

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
Thermál Nesvady, s.r.o.,
Kúpeľná č. 2033/1, 946 51 Nesvady,
IČO: 51451859, DIČ: 2120781784, IČ DPH: SK2120781784
IBAN: SK30 5600 0000 0056 0554 7001,
v y h l a s u j e

podľa ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 9a ods. (9) v spojitosti s § 9a ods. (1) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
o najvhodnejší návrh na uzatvorenie Zmluvy o nájme troch predajných stánkov nachádzajúcich sa v Primárnom areáli Kúpeľného centra termálneho kúpaliska Nesvady, Kúpeľná ulica,
vo vlastníctve spoločnosti Thermál Nesvady, s.r.o.:
1. Predajný stánok č. 1, súpisné číslo 2046 s celkovou plochou 30,86 m2, nachádzajúci sa na pozemku parc. č. 6867/143, vrátane pozemku (terasy) pred predajným stánkom rozmerov 9 x 6 m o výmere 54 m2.
2. Predajný stánok č. 2, súpisné číslo 2047 s celkovou plochou 30,86 m2, nachádzajúci sa na pozemku parc. č. 6867/144, vrátane pozemku (terasy) pred predajným stánkom rozmerov 9 x 6 m o výmere 54 m2.
Umiestnenie predajných stánkov je vyznačené na pôdorysnom výkrese (príloha č. 3 výzvy).
Súťažné návrhy sa podávajú za každý predajný stánok vrátane pozemku (terasy) pred predajným stánkom samostatne.

Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže a bližšie informácie poskytne Ing. Attila Decsi
v pracovných dňoch, v čase od 9,00 hod do 15,00 hod.

Lehota na podávanie súťažných návrhov v zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže je najneskôr do 9.05.2023 do 14,00 hod. na adresu: Thermál Nesvady s.r.o., Kúpeľná ulica č. 2033/1, 946 51 Nesvady.

Celé znenieOVS - Predajné stánky (444.54 kB)

Dátum zverejnenia : 24.04.2023

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
Thermál Nesvady, s.r.o.,
Kúpeľná č. 2033/1, 946 51 Nesvady, 
IČO: 51451859, DIČ: 2120781784, IČ DPH: SK2120781784
IBAN: SK30 5600 0000 0056 0554 7001, 
v y h l a s u j e

podľa ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
a podľa ust. § 9a ods. (9) v spojitosti s § 9a ods. (1) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
o najvhodnejší návrh na uzatvorenie Zmluvy o nájme troch predajných stánkov nachádzajúcich 
sa v Primárnom areáli Kúpeľného centra termálneho kúpaliska Nesvady, Kúpeľná ulica, 
vo vlastníctve spoločnosti Thermál Nesvady, s.r.o.:
1. Predajný stánok č. 1, súpisné číslo 2046 s celkovou plochou 30,86 m2
, nachádzajúci sa na pozemku 
parc. č. 6867/143, vrátane pozemku (terasy) pred predajným stánkom rozmerov 9 x 6 m o výmere 
54 m2
.
2. Predajný stánok č. 2, súpisné číslo 2047 s celkovou plochou 30,86 m2
, nachádzajúci sa na pozemku 
parc. č. 6867/144, vrátane pozemku (terasy) pred predajným stánkom rozmerov 9 x 6 m o výmere 
54 m2
.
3. Predajný stánok č. 3, súpisné číslo 2048 s celkovou plochou 30,86 m2
, nachádzajúci sa na pozemku 
parc. č. 6867/145, vrátane pozemku (terasy) pred predajným stánkom rozmerov 9 x 6 m o výmere 
54 m2
.
Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže a bližšie informácie poskytne Ing. Attila Decsi
v pracovných dňoch, v čase od 9,00 hod do 15,00 hod.

Celé znenie  -  OVS - Predajné stánky (445.8 kB)

Dátum zverejnenia: 21.02.2023 

  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
Thermál Nesvady, s.r.o., Kúpeľná č. 2033/1, 946 51 Nesvady,
IČO: 51541859, DIČ: 21202781784, IČ DPH: SK21202781784
IBAN: SK30 5600 0000 0056 0554 7001
v y h l a s u j e

podľa ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 9a ods. (9) v spojitosti s § 9a ods. (1) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
o najvhodnejší návrh na uzatvorenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov na prenájom kuchynskej časti so zariadením, reštauračnej časti so zariadením a prislúchajúcou terasou v objekte Kúpeľného centra termálneho kúpaliska Nesvady, vo vlastníctve spoločnosti Thermál Nesvady, s.r.o.

 

Celé znenie -   OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE (707.12 kB)

 

Doba prenájmu – doba určitá od 01.01.2023 do 31.12.2024.

Lehota na podávanie súťažných návrhov v zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže je najneskôr do 14.12.2022 do 12,00 hod., na adresu: Thermál Nesvady, s.r.o., Kúpeľná ulica č. 2033/1, 946 51 Nesvady.

 

Dátum zverejnenia : 29.11.2022