17 °C Online vstupenky
Návštevný poriadok

Návštevný poriadok

Uhradením vstupného do termálneho kúpaliska, návštevník vyjadruje súhlas s návštevným poriadkom a zaväzuje sa dodržiavať jeho ustanovenia ako aj pokyny zamestnancov kúpaliska.

Vstup do priestorov areálu kúpaliska

 1. Informácie o prevádzkovej dobe a platnom cenníku služieb sú uvedené na informačnej tabuli umiestnenej pri vchode vo vstupnej hale.
 2. Vstup do areálu kúpaliska je možný len s platnou vstupenkou. Vstupenka je nevratná a neprenosná na inú osobu. Návštevníci sú povinní prevziať a uchovať doklad o zaplatení po celú dobu pobytu na kúpalisku.
 3. Vstup do areálu kúpaliska a využívanie služieb sa umožňuje návštevníkom v poradí podľa príchodu, výnimku tvoria návštevníci so zakúpenou permanentkou: oni majú právo na prednostný vstup do areálu kúpaliska. Táto služba je možná len v prípade, že v čase vstupu nie je naplnená maximálna kapacita návštevníkov kúpaliska.
 4. Vstupné „náramkové čipy“ vystavené pokladňou sú platné len v deň vystavenia a oprávňujú k jednorazovému vstupu. Vstupný náramkový čip musí byť zreteľne a viditeľne nosený na zápästí počas celého pobytu v areáli kúpaliska. Za prípadnú stratu náramkového čipu je účtovaný poplatok vo výške 30 Eur.
 5. Posledný vstup do areálu kúpaliska (bazény) je možný najneskôr 60 minút pred ukončením prevádzkovej doby. Návštevníci sú povinní opustiť bazény 15 minút pred ukončením prevádzkovej doby. Po ukončení prevádzkovej doby je každý návštevník povinný opustiť areál kúpaliska.
 6. Možnosť využívania zliav stanovujú vnútorné predpisy, za ich dodržiavanie je zodpovedný pokladník. Dodatočné poskytnutie zliav - po zakúpení vstupeniek- už nie je možné.
 7. Darčekové poukážky nie je možné vymeniť za hotovosť. Z ich hodnoty sa nevydáva a nie je možne zameniť ich za iné služby. Po uplynutí doby platnosti nie je možne si darčekové poukážky uplatniť.

Pokyny pre návštevníkov areálu kúpaliska

 1. Deti do 14 rokov sa môžu zdržiavať v areáli kúpaliska len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. Doprovod je počas celého pobytu v areáli kúpaliska zodpovedný za dieťa.
 2. Vedúci detských skupín zodpovedajú za dodržiavanie pravidiel návštevného poriadku v areáli kúpaliska.
 3. Osoby, ktoré sa nemôžu samostatne pohybovať, alebo obliekať a vyzliekať bez pomoci iných, majú vstup do areálu kúpaliska povolený s doprovodom.
 4. Kúpalisko poskytuje šatníkové skrinky pre dospelých návštevníkov zadarmo v cene vstupného a na vyžiadanie i pre deti. Za použitie skriniek na cennosti sa platí poplatok podľa aktuálneho cenníka služieb.
 5. Za predmety uložené v šatníkových skrinkách a za predmety ponechané voľne a bez dozoru v priestoroch kúpaliska prevádzkovateľ nenesie hmotnú zodpovednosť. Svoje cennosti si môžete zamknúť v skrinke na cennosti.
 6. Služby a areál kúpaliska využíva každý návštevník len na vlastnú zodpovednosť a vlastné riziko. To platí hlavne pre časti bazénov a detského ihriska. V areáli kúpaliska je zakázané hrať také hry, alebo sa chovať spôsobom, ktoré rušia kľud ostatných návštevníkov a ohrozujú zdravie.
 7. Prevádzkovateľ kúpaliska — nezodpovedá za nehody, zranenia a škody zavinené návštevníkom či spôsobene nesprávnym používaním zariadení.

Pokyny pre vstup do bazénov

 1. Pred vstupom do bazénov je povinné používanie sprchy a brodítka. Každý návštevník je povinný dodržiavať osobnú hygienu a riadne sa osprchovať v priestoroch šatní!
 2. Vo vnútorných priestoroch areálu kúpaliska (vrátane šatní) je povinné používanie vhodnej obvvi. Prosím berte na vedomie, že dlažba v okolí bazénov môže byt mokrá, a hrozí riziko pošmyknutia. Venujte prosím pozornosť nebezpečenstvu pošmyknutia!
 3. Návšteva bazénov s termálnou vodou nie je vhodná pre: osoby postihnuté vážnou srdcovou chorobou, či ochorením obehového a dýchacieho systému, osoby trpiace inkontinenciou, osoby postihnuté nádorovým ochorením, akútnym hnisavým ochorením, tuberkulózou, trombózou alebo vážnym žilovým ochorením, a tiež pre tehotné ženy. Doporučená doba pobytu v bazéne s termálnou vodou je maximálne: 20 minút.
 4. Deti do 15 rokov môžu využívať bazény s termálnou vodou výhradne na písomné odporučenie lekára, a len v súlade s ostatnými pravidlami pre používanie termálneho bazéna (dodržať ticho, doporučenú dobu pobytu atď.)
 5. Detský bazén je určený deťom do 6 rokov, v sprievode jednej dospelej osoby. Deti do 3 rokov majú vstup do bazéna povolený len v špeciálnych detských plavkách.
 6. Používanie bazénov regulujú ďalšie normy, informačné tabule a vnútorné predpisy. Bližšie informácie sú k dispozícii u plavčíka a na tabuľových výveskách.
 7. Každý návštevník je povinný dodržiavať pokyny plavčíka a personálu vykonávajúceho dozor nad bazénmi. Informačné a zákazové tabule umiestnené vedľa bazénov sú záväzné pre každého návštevníka!
 8. Nerušte hlučným či nevhodným správaním odpočinok ostatných návštevníkov!
 9. Akúkoľvek mimoriadnu udalosť - nevoľnosť, poranenie a úraz osoby, požiar, výskyt predmetu znamenajúce nebezpečenstvo - oznámte personálu kúpaliska. V prípade mimoriadnej udalosti sa musia prísne dodržiavať pokyny personálu.

V areáli kúpaliska je ZAKÁZANÉ

 1. Kúpať sa v odevoch nevhodných na kúpanie, vrátane spodného prádla a iného oblečenia (bermudy, tričko s krátkym alebo dlhým rukávom, atď.) je ZAKÁZÁNÉ! Kúpať sa je povolené výlučne v plavkách a bez obuvi. Kúpať sa a slniť sa bez plaviek, alebo ich častí je ZAKÁZÁNÉ!
 2. Jesť [aj žuvačky), piť a vnášať sklenené predmety do bazéna, oddychového priestoru a bazénového priestoru [2 m od kraja bazéna) je ZAKÁZANÉ!
 3. Znečisťovať priestory kúpaliska, odpľúvaním na podlahy, do bazénov, močiť do bazénov, odhadzovať odpadky mimo priestorov na to určených je ZAKÁZÁNÉ!
 4. FAJČENIE vo vnútorných priestoroch a pri bazénoch je ZAKÁZANÉ! FAJČENIE a konzumácia potravín je povolená len na vyhradených miestach.
 5. Skákať do vody z okrajov bazéna je ZAKÁZANÉ! Prechádzať sa po opornom múriku je ZAKÁZÁNÉ! Hádzať lopty je povolené len vbazéne k tomu určenom!
 6. Vstupovať do priestorov určených pre opačné pohlavie, uzavretých oblastí a servisných miestností je ZAKÁZÁNÉ!
 7. Vynášať predmety a ďalší majetok kúpaliska z areálu kúpaliska je prísne ZAKÁZÁNÉ!

Vylúčenie z areálu kúpaliska

 1. Do areálu kúpaliska je vstup zakázaný pre: osoby s horúčkou, osoby trpiace akoukoľvek infekčnou chorobou, osoby s infikovanou alebo otvorenou ranou, osoby pod vplyvom alkoholu, osoby so zanedbaným zovňajškom a osoby, ktoré sú pod vplyvom drog alebo liekov s omamujúcimi účinky.
 2. Do areálu kúpaliska je vodiť zvieratá ZAKÁZÁNÉ!
 3. Dodržiavanie návštevného poriadku je povinné pre všetkých návštevníkov zdržujúcich sa v areáli kúpaliska. Návštevník, ktorý porušuje ktorúkoľvek zo zásad tohto návštevného poriadku, úmyselne poškodí alebo ukradne niektoré časti zariadenia areálu kúpaliska, môže byť uložená povinnosť uhradiť škodu, môže byť proti nemu zahájené priestupkové konanie, môže mu personál kúpaliska odmietnuť poskytnutie služieb kúpaliska a môže byť vykázaný z priestorov kúpaliska. V takomto prípade nemá návštevník právo na vrátenie vstupného alebo poplatku za služby kúpaliska.

Všeobecné ustanovenia

 1. Nájdené predmety odovzdajte v pokladni. Pokiaľ sa oprávnený majiteľ nájdeného predmetu ohlási, musí predložiť doklad totožnosti a podpisom potvrdiť prevzatie predmetu.
 2. Za technické poruchy nezapríčinené vinou kúpaliska (napr. zlyhanie platobných terminálov, výpadok prúdu, škody spôsobené návštevníkmi, napr. znečistenie vody) prevádzkovateľ nezodpovedá.
 3. V prípade údržby zariadenia, technických problémov a udalostí vis major prevádzkovateľ vylučuje možnosť kompenzácie.
 4. Návštevníci môžu v súvislosti s úrovňou poskytovaných služieb, ich kvalitou, vyjadriť svoje pripomienky či uznania prostredníctvom zápisu do REKLAMAČNEJ KNIHY (prianí a sťažností), ktorá je za týmto účelom umiestnená v pokladni. Vedenie kúpaliska každú sťažnosť, pripomienku alebo návrh preverí a následne zodpovie.
 5. Návštevník zakúpením vstupenky a vstupom do areálu kúpaliska súhlasí s vyhotovením kamerového záznamu v zmysle bezpečnostnej smernice o získavaní osobných údajov prostredníctvom kamerového systému.
 6. Návštevník berie na vedomie, že v záujme zachovania bezpečnosti funguje bezpečnostný kamerový systém, a že z dôvodu ochrany osôb, majetku a pre propagačné účely, môže personál kúpaliska vytvárať audio a video nahrávky. Účelom spracovania dát je ochrana osôb a majetku.
 7. Návštevníci sa môžu so svojimi sťažnosťami obrátiť i na príslušný dozorný orgán: Majiteľ: Mesto Nesvady, Obchodná 23, 946 51 Nesvady

Návštevný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho vydania.
Dátum vydania: 1.7.2019
Prevádzkovateľ: Thermál Nesvady s.r.o., Kúpeľná ulica 2033/1, 94651 Nesvady, IČO: 51 451 859

Zdielať na Facebooku Zdieľať na X
Bazény Ďalej Galéria Ďalej Cenník Ďalej